b.  
d.  
b.  
d. 7 Nov 2004, Iowa
Children
Sarah Horton(13 May 1868 - 10 Dec 1910)
Joanna Horton(3 Jan 1811 - 3 Nov 1889)