b. 4 Sep 1942
d. 2 May 2010, Sanford Senior Care,. Hull, age: 67